Andexanet Alfa w ostrym poważnym krwawieniu związanym z inhibitorami czynnika Xa ad

W niniejszym raporcie okresowym opisano 67 pacjentów, u których dane zostały zakończone w dniu 17 czerwca 2016 r. Metody
Projekt badania
ANEKS-4 to ciągłe, wieloośrodkowe, prospektywne, otwarte, jedno-grupowe badanie andexanetu u pacjentów z ostrym dużym krwawieniem. Od 10 kwietnia 2015 r. Pacjenci byli zapisani do 20 ośrodków w Stanach Zjednoczonych, centrum w Wielkiej Brytanii i centrum w Kanadzie. Protokół i plan analizy statystycznej są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Pacjenci byli uprawnieni do udziału we wstępnej analizie, jeśli mieli co najmniej 18 lat i według doniesień otrzymali jeden z czterech inhibitorów czynnika Xa – apiksaban, rywaroksaban, edoksaban lub enoksaparynę – w ciągu ostatnich 18 godzin (w dawce co najmniej mg na kilogram masy ciała na dzień dla enoksaparyny). Ostre, poważne krwawienie zdefiniowano jako jedną lub więcej spośród następujących cech: potencjalnie zagrażające życiu, jawne jawne krwawienie z objawami lub objawami hemodynamicznego zaburzenia (np. Ciężkie niedociśnienie, słaba perfuzja skóry, splątanie psychiczne lub mała pojemność minutowa serca, które nie mogły być w inny sposób wyjaśnione); ostre nagłe krwawienie związane ze zmniejszeniem stężenia hemoglobiny o co najmniej 2 g na decylitr lub stężenie hemoglobiny o wartości 8 g na decylitr lub mniej, jeśli nie był dostępny wyjściowy poziom hemoglobiny (lub opinia badacza, że poziom hemoglobiny spadłby do 8 g na decylitr lub mniej); lub ostre objawowe krwawienie w krytycznym obszarze lub narządzie (np. zaotrzewnowe, dostawowe, do osierdzia, wewnątrzczaszkowo lub domięśniowo z zespołem przedziału). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Kluczowymi kryteriami wykluczającymi były planowanie operacji w ciągu mniej niż 12 godzin od prezentacji (z wyjątkiem minimalnie inwazyjnej operacji lub zabiegu); krwotok wewnątrzczaszkowy u pacjenta z oceną mniejszą niż 7 w skali Glasgow Coma Scale (w zakresie od 15 [normalnej] do 3 [głębokiej śpiączki]) lub szacowanej objętości krwiaka wewnątrzmózgowego większej niż 60 ml; oczekiwane przeżycie poniżej miesiąca; wystąpienie poważnego zdarzenia zakrzepowego w ciągu 2 tygodni przed naborem; lub otrzymania jednego z następujących środków w ciągu 7 dni przed badaniem: antagonisty witaminy K, dabigatranu, koncentratu kompleksu protrombiny lub pełnej krwi lub osocza. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów włączenia i wyłączenia znajdują się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Studiowanie zabiegów
Pacjenci otrzymywali bolus andexanet w okresie od 15 do 30 minut, a następnie 2-godzinny wlew leku. Zastosowano następujące dawki: u pacjentów, którzy przyjmowali apiksaban lub rywaroksaban ponad 7 godzin przed podaniem andexanet, dawka bolusa wynosiła 400 mg, a dawka wlewu 480 mg. U pacjentów, którzy przyjmowali enoksaparynę, edoksaban lub rywaroksaban przez 7 godzin lub krócej przed podaniem dawki w bolusie lub w nieznanym czasie, dawka bolusa wynosiła 800 mg, a dawka infuzji 960 mg. Te dawki andeksanet zostały wybrane, ponieważ ich stosowanie było związane z szybkim odwróceniem aktywności anty-czynnik Xa o 80% lub więcej w poprzednich badaniach. Skuteczność dawkowania potwierdzono za pomocą modelowania farmakokinetycznego, które uwzględniało różnice w wiązaniu z białkami osocza oraz rozkład pozanaczyniowy inhibitorów czynnika Xa. 5 Wybrano 2-godzinny czas infuzji, aby przekroczył oczekiwany czas uzyskania ostatecznej hemostatycznej zatyczki. Badacze byli zachęcani do wznowienia leczenia przeciwzakrzepowego zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
Badanie populacji i wyniki
Wstępnie określona populacja bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymywali i badano populację, a populacja skuteczności obejmowała tylko pacjentów, u których wyjściową aktywność anty-czynnik Xa określono później jako 75 ng na mililitr lub więcej (lub . 0,5 jm na mililitr dla pacjentów otrzymujących enoksaparynę; ) i ostry poważny epizod krwawienia został później rozstrzygnięty, aby spełnić kryteria badania
[więcej w: encopirin, przychodnia batorego poznań, rigid collodion gdzie kupić ]

Powiązane tematy z artykułem: encopirin przychodnia batorego poznań rigid collodion gdzie kupić