Stenty a przecinanie tętnic wieńcowych dla lewej tętnicy wieńcowej ad 5

Charakterystyka wyjściowa pacjentów z dopasowaną skłonnością. Szczegóły analizy skłonności-score znajdują się w dodatkowym dodatku. Po dopasowaniu skłonności do wyniku dla całej populacji, było 542 dobranych par pacjentów (Tabela 2). W tej grupie kohortowej 25,5% grupy PCI otrzymało stenty z czystego metalu, a 74,5% otrzymywało stenty uwalniające lek. Po dopasowaniu skłonności do wyniku przeprowadzono osobno w kohorty Wave i Wave 2, było 207 dopasowanych par pacjentów, którzy otrzymali stenty nagich metali i pacjentów z równoległą kontrolą, którzy przeszli CABG, i 396 dopasowanych par pacjentów, którzy otrzymali stenty uwalniające lek i współbieżni pacjenci z grupy kontrolnej, którzy przeszli CABG. W dopasowanych kohortach nie było już żadnej znaczącej różnicy między grupą PCI a grupą CABG dla jakiejkolwiek zmiennej towarzyszącej, zgodnie z zastosowaniem metod statystycznych odpowiednich dla dopasowanych danych (Tabela 2). Wyniki dla kohort dopasowanych
Rysunek 1. Ryc. 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla wyników w kohorcie pacjentów dopasowanych pod kątem skłonności Wyniki Who Implantation Stent Implantation lub Bypass Surgery. Dopasowanie pasożytnicze dla całej kohorty stworzyło 542 dopasowanych par pacjentów. Panel A pokazuje wyniki dla całkowitego przeżycia; Panel B, wyniki dotyczące braku śmierci, zawału mięśnia sercowego z załamkiem Q lub udaru mózgu; i Panel C, wyniki dla uwolnienia od rewaskularyzacji naczynia docelowego. Współczynniki przeżycia wolne od zdarzeń (po 1, 2 i 3 latach) uzyskano na podstawie sparowanych krzywych Kaplana-Meiera. CABG oznacza pomostowanie aortalno-wieńcowe.
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki zagrożenia dla wyników klinicznych po stentowaniu w porównaniu z po CABG wśród pacjentów ze skłonnością do dopasowywania. Rycina i tabela 3 przedstawiają długoterminowe wskaźniki wyników klinicznych zgodnie z podejściem terapeutycznym w całej dopasowanej kohorcie. W przypadku 542 par dopasowanych nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami PCI i CABG pod względem ryzyka zgonu podczas 3-letniego okresu obserwacji. Wskaźniki poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (śmierć, zawał mięśnia sercowego z załamkami Q lub udar) również były podobne. Jednak szybkość rewaskularyzacji naczynia docelowego była istotnie wyższa w grupie PCI niż w grupie CABG. Spośród pacjentów z początkowym leczeniem PCI, którzy przeszli rewaskularyzację naczyń docelowych w okresie badania, 82,1% przeszło powtórną PCI (angioplastyka balonowa lub angioplastyka), a 17,9% przeszło CABG. Spośród pacjentów z początkowym leczeniem CABG, którzy przeszli rewaskularyzację naczyń docelowych, wszyscy przeszli PCI, a nie CABG. Ryzyko rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem szczególnie w przypadku restenozy lewej głównej tętnicy wieńcowej było również istotnie wyższe w grupie PCI niż w grupie CABG (współczynnik ryzyka 2,72, 95% przedział ufności [CI], 1,51 do 4,91).
Rysunek 2. Ryc. 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla wyników w kohorcie pacjentów dopasowanych do oceny skłonności, którzy otrzymali stenty z nagim metalem lub chirurgię z przetrwałym omijaniem. Dopasowanie skłonności do Fali stworzyło 207 dopasowanych par pacjentów. Panel A pokazuje wyniki dla całkowitego przeżycia; Panel B, wyniki dotyczące braku śmierci, zawału mięśnia sercowego z załamkiem Q lub udaru mózgu; i Panel C, wyniki dla uwolnienia od rewaskularyzacji naczynia docelowego
[patrz też: gameta rzgow, rigid collodion polska, tyrozynemia ]

Powiązane tematy z artykułem: gameta rzgow rigid collodion polska tyrozynemia