Andexanet Alfa w ostrym poważnym krwawieniu związanym z inhibitorami czynnika Xa ad 6

Nie można ocenić jednego pacjenta z powodu problemu administracyjnego. Spośród 9 pacjentów, którzy zostali osądzeni jako posiadający słabą lub brak hemostazy skuteczność, 5 otrzymywało rywaroksaban i 4 apiksaban. Spośród tych pacjentów 3 miało krwawienie z przewodu pokarmowego, 4 krwawienie wewnątrzczaszkowe i 2 inne podstawowe miejsca krwawienia. Wskaźniki doskonałej lub dobrej skuteczności wynosiły 84% dla krwawienia z przewodu pokarmowego i 80% dla krwawienia wewnątrzczaszkowego, częstości, które były zgodne w innych podgrupach, które były badane. Spośród 10% pacjentów z najwyższą aktywnością anty-czynnik Xa pod koniec infuzji, 4 otrzymywało rywaroksaban, a otrzymywało apiksaban; wszyscy otrzymali niższą dawkę andexanet. Mediana wartości aktywności anty-czynnik Xa u tych pacjentów wynosiła 487,1 ng na mililitr (zakres międzykwartylu, 298,7 do 505,8) na początku badania i 327,4 ng na mililitr (zakres międzykwartylowy, 283,9 do 330,1) pod koniec infuzji. Wszyscy ci pacjenci byli oceniani jako posiadający doskonałą lub dobrą hemostazę.
Średnie wyniki w zmodyfikowanej skali Rankina dla pacjentów z krwawieniem śródczaszkowym wynosiły 2,2 . 1,9 na początku badania i 2,0 . 2,0 na 30 dni wśród osób, które przeżyły. Przed leczeniem andexanetem, stosowane leczenie prokoagulacyjne było wlewem płytek krwi u pacjenta i wlewem osocza w innym. Po podaniu andexanetu do 12 godzin u 4 pacjentów stosowano osocze, kwas traneksamowy lub płytki krwi.
Bezpieczeństwo
Rycina 3. Rycina 3. Zdarzenia zakrzepowe lub zgon w 30-dniowym okresie badania. Wyniki są danymi z osi czasu dla 18 z 67 pacjentów w populacji bezpiecznej, którzy mieli incydent zakrzepowy lub zmarli po leczeniu andexanetem, poczynając od podania bolusa jako linia podstawowa. Obejmuje to wiek i płeć pacjenta, wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego oraz miejsce ostrego poważnego krwawienia. Wynik oceny skuteczności hemostazy u pacjentów uwzględnionych w analizie skuteczności jest pokazany jako doskonała lub dobra hemostaza (HE +) lub słaba lub brak hemostazy (HE-).
Spośród 67 pacjentów w populacji bezpiecznej nie wystąpiły żadne reakcje na wlew i nie wystąpiły przeciwciała przeciwko czynnikom Xa lub X i nie powstały przeciwciała neutralizujące przeciwko andexanet. Rycina 3 pokazuje przebieg w czasie zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i zgonów. Zdarzenia zakrzepowe wystąpiły u 12 pacjentów (18%), w tym u z zawałem mięśnia sercowego, 5 z udarem, 7 z zakrzepicą żył głębokich i z zatorowością płucną, u niektórych pacjentów wystąpiło więcej niż jedno zdarzenie. Czterech pacjentów miało zdarzenie zakrzepowe w ciągu 3 dni po leczeniu andexanetem, a reszta wystąpiła między 4 a 30 dniem. Było 10 ofiar śmiertelnych (15%), z których 6 orzeczono jako zdarzenia sercowo-naczyniowe, a 4 jako zdarzenia niedokrwienne. Antykoagulację wznowiono u 18 pacjentów (27%) w ciągu 30 dni, ale dawkę terapeutyczną leku przeciwzakrzepowego wznowiono przed zdarzeniem tylko u z 12 pacjentów ze zdarzeniem zakrzepowym. (Dodatkowy pacjent otrzymał profilaktyczne dawki enoksaparyny przed wystąpieniem zakrzepicy żył głębokich).
Dyskusja
W badaniu ANNEXA-4 zapisaliśmy pacjentów z dużym ciężarem poważnej choroby sercowo-naczyniowej, u których wystąpiło ostre poważne krwawienie związane ze stosowaniem inhibitora czynnika Xa
[patrz też: fanipos aerozol, przychodnia mieszko świdnica, rutinacol ]

Powiązane tematy z artykułem: fanipos aerozol przychodnia mieszko świdnica rutinacol