Andexanet Alfa w ostrym poważnym krwawieniu związanym z inhibitorami czynnika Xa

Andexanet alfa (andexanet) jest rekombinowanym zmodyfikowanym białkiem wabika ludzkiego Xa, które, jak wykazano, odwraca hamowanie czynnika Xa u zdrowych ochotników. Metody
W tym wieloośrodkowym, prospektywnym, otwartym badaniu z pojedynczą grupą oceniano 67 pacjentów, u których wystąpiło ostre poważne krwawienie w ciągu 18 godzin po podaniu inhibitora czynnika Xa. Wszyscy pacjenci otrzymali bolus andexanet, a następnie 2-godzinny wlew leku. Pacjenci byli oceniani pod względem zmian w pomiarach aktywności anty-czynnik Xa i byli oceniani pod kątem klinicznej skuteczności hemostatycznej w okresie 12-godzinnym. Wszyscy pacjenci byli następnie obserwowani przez 30 dni. Populacja skuteczna u 47 pacjentów miała wyjściową wartość aktywności anty-czynnik Xa co najmniej 75 ng na mililitr (lub . 0,5 jm na mililitr dla osób otrzymujących enoksaparynę) i potwierdziła nasilenie krwawienia podczas orzekania.
Wyniki
Średni wiek pacjentów wynosił 77 lat; większość pacjentów miała znaczną chorobę sercowo-naczyniową. Krwawienie występowało głównie w przewodzie pokarmowym lub wewnątrzczaszkowym. Średni (. SD) czas od prezentacji w oddziale ratunkowym po podanie bolusa andexanet wynosił 4,8 . 1,8 godziny. Po podaniu bolusa średnia aktywność anty-czynnik Xa zmniejszyła się o 89% (95% przedział ufności [CI], 58 do 94) od wartości wyjściowej wśród pacjentów otrzymujących rywaroksaban i o 93% (95% CI, 87 do 94) u pacjentów przyjmowanie apiksabanu. Te poziomy pozostały podobne podczas 2-godzinnego wlewu. Cztery godziny po zakończeniu wlewu zaobserwowano względny spadek w stosunku do linii podstawowej o 39% w mianie aktywności anty-czynnik Xa u pacjentów otrzymujących rywaroksaban iu 30% u osób otrzymujących apiksaban. Dwanaście godzin po infuzji andexanet, kliniczna hemostaza została oceniona jako doskonała lub dobra u 37 z 47 pacjentów w analizie skuteczności (79%, 95% CI, 64 do 89). Zdarzenia zakrzepowe wystąpiły u 12 z 67 pacjentów (18%) podczas 30-dniowej obserwacji.
Wnioski
Na podstawie opisowej wstępnej analizy, początkowy bolus i następnie 2-godzinny wlew andexanetu znacznie zmniejszyły aktywność anty-czynnik Xa u pacjentów z ostrym dużym krwawieniem związanym z inhibitorami czynnika Xa, przy czym skuteczna hemostaza wystąpiła w 79%. (Finansowane przez Portola Pharmaceuticals, ANNEXA-4 ClinicalTrials.gov number, NCT02329327.)
Wprowadzenie
W randomizowanych badaniach klinicznych wykazano, że inhibitory czynnika Xa są bezpieczne i skuteczne w leczeniu i zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej i profilaktyce udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków.1-4 Jednakże inhibitory czynnika Xa są powiązane z poważnymi a nawet śmiertelnymi krwawienie.1-4 Takie epizody ostrego dużego krwawienia mogą być trudne do wyleczenia, ponieważ nie ma środka odwracającego. Andexanet alfa (andexanet) został zaprojektowany i opracowany specjalnie w celu odwrócenia działania zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich inhibitorów czynnika Xa. Jest to rekombinowane, zmodyfikowane białko wabika ludzkiego Xa, które wiąże inhibitory czynnika Xa, ale nie wykazuje wewnętrznej aktywności katalitycznej. [6] U zdrowych starszych ochotników, którzy otrzymywali apiksaban lub rywaroksaban, bolus i wlew preparatu andexanet znacznie zmniejszyli zarówno niezwiązane frakcja poziomu czynnika Xa i aktywność anty-czynnik Xa w osoczu, przy minimalnych poważnych działaniach niepożądanych. 7 Andexanet Alfa, nowe antidotum na działanie przeciwzakrzepowe inhibitorów FXA (ANNEXA-4) zostało zaprojektowane w celu oceny wykorzystania andexanet u pacjentów z ostrym dużym krwawieniem, które potencjalnie zagrażały życiu
[patrz też: loxon 2 procent, rigid collodion allegro, kovmed ]

Powiązane tematy z artykułem: kovmed loxon 2 procent rigid collodion allegro