Daratumumab, Lenalidomid i Deksametazon w przypadku szpiczaka mnogiego ad 8

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi (u . 1% pacjentów w obu grupach), które doprowadziły do przerwania leczenia, były zapalenie płuc (u 1,1% pacjentów w grupie daratumumabu iu 0,7% osób w grupie kontrolnej), płucne zatorowość (u 1,1% w grupie kontrolnej) i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia fizycznego (u 1,1% w grupie daratumumab). Zdarzenia niepożądane prowadzące do śmierci wystąpiły u 11 pacjentów (3,9%) w grupie daratumumabu oraz u 15 (5,3%) w grupie kontrolnej. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi prowadzącymi do śmierci były ostre uszkodzenie nerek (u 0,4% pacjentów w grupie daratumumabu i 1,1% w grupie kontrolnej), wstrząs septyczny (odpowiednio 1,1% i 0,4%) oraz zapalenie płuc (w 0,7% w każdej grupie). Niskie wskaźniki wtórnego pierwotnego raka odnotowano w dwóch grupach (2,8% pacjentów w grupie daratumumabu i 3,6% osób w grupie kontrolnej); 10 z 18 pacjentów (5 pacjentów w każdej grupie) z wtórnym pierwotnym rakiem miało nieinwazyjny, skórny wtórny pierwotny rak, taki jak rak płaskonabłonkowy lub rak podstawnokomórkowy. Częstość występowania reakcji związanych z infuzją daratumumabu w dowolnym stopniu wyniosła 47,7%, przy czym 92% reakcji wystąpiło podczas pierwszej infuzji. Reakcje te dotyczyły głównie stopnia lub 2; w sumie 15 pacjentów (5,3%) miało reakcje na wlew 3. stopnia, a żaden pacjent nie miał zdarzenia stopnia 4. lub 5. Najczęstsze reakcje związane z infuzją to kaszel (u 8,5% pacjentów), duszność (w 8,5% ) i wymioty (w 5,7%) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Jeden pacjent przerwał leczenie daratumumabem z powodu zdarzenia związanego z infuzją stopnia 3., wyzdrowiał i kontynuował leczenie lenalidomidem i deksametazonem.
Dyskusja
Wyniki tego badania fazy 3 pokazują, że dodanie daratumumabu do lenalidomidu i deksametazonu znacznie przedłużyło czas przeżycia wolnego od progresji i było związane z 63% niższym ryzykiem postępu choroby lub śmierci niż lenalidomid i sam deksametazon wśród pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali poprzednio jedna lub więcej linii terapii. Efekt leczenia daratumumabem był zgodny, niezależnie od wcześniejszej ekspozycji na lenalidomid (ograniczenie to było stosunkowo małą liczbą pacjentów z wcześniejszym narażeniem na lenalidomid) i we wszystkich podgrupach, w tym pacjentów w wieku 65 lat i starszych, z chorobą oporną na leczenie. inhibitory proteasomu lub najnowsza linia terapii, te, które cierpią na chorobę w międzynarodowym stadium zaawansowania stadium III oraz te, które były wcześniej narażone na działanie inhibitora proteasomu lub leku immunomodulującego. Korzyści z leczenia, które wiązały się z daratumumabem, były również podobne u pacjentów z jedną wcześniejszą linią terapii oraz u pacjentów w podgrupie pacjentów z jedną, dwiema lub trzema wcześniejszymi liniami terapii. Trwają długoterminowe badania w celu oceny różnic w zakresie całkowitego przeżycia.
Podobnie jak w naszym badaniu (POLLUX), dodanie daratumumabu do standardowego schematu leczenia bortezomibem i deksametazonem w badaniu CASTOR wiązało się ze znacznie mniejszym ryzykiem progresji choroby lub zgonu.18 Podobnie jak w badaniu CASTOR, 18 dodatek daratumumabu do reżimu szkieletowego w naszym badaniu spowodował znacznie wyższy wskaźnik ogólnej odpowiedzi, głębsze odpowiedzi i dłuższy czas odpowiedzi
[patrz też: rigid collodion gdzie kupić, elmadent, loxon 2 procent ]

Powiązane tematy z artykułem: elmadent loxon 2 procent rigid collodion gdzie kupić