Daratumumab, Lenalidomid i Deksametazon w przypadku szpiczaka mnogiego cd

Cykle leczenia trwające 28 dni były kontynuowane do czasu progresji choroby, niedopuszczalnego poziomu toksycznych zdarzeń, wycofania zgody lub zgonu. W przypadku pacjentów, którzy zostali przydzieleni do grupy daratumumab, daratumumab w dawce 16 mg na kilogram podawano dożylnie co tydzień (w dniach 1, 8, 15 i 22) przez 8 tygodni w cyklach i 2, co 2 tygodnie (w dniach i 15) przez 16 tygodni (cykle od 3 do 6), a następnie co 4 tygodnie (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Obie grupy otrzymywały lenalidomid w dawce 25 mg doustnie w dniach od do 21 każdego cyklu, jeśli klirens kreatyniny wynosił ponad 60 ml na minutę (lub dawkę 10 mg na dobę, jeśli klirens kreatyniny wynosił 30 do 60 ml na minutę) i deksametazon w dawce 40 mg raz na tydzień. W grupie otrzymującej daratumumab podzielono dawkę deksametazonu: deksametazon podawano w dawce 20 mg przed infuzją w ramach profilaktyki w przypadku reakcji związanych z infuzją, a następnego dnia podawano 20 mg. Pacjenci w obu grupach, którzy byli w wieku powyżej 75 lat lub których wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) był mniejszy niż 18,5 otrzymanego deksametazonu w dawce 20 mg na tydzień według uznania ich lekarz. Stosowanie leków przed i po infuzji podsumowano w Dodatku uzupełniającym.
Punkty końcowe i oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia bez progresji, z progresją ustaloną za pomocą zatwierdzonego algorytmu komputerowego, który łączył wyniki laboratoryjne (np. Poziom białka M) i odpowiednie obrazowanie i generował wynik zgodnie z kryteriami IMWG (patrz Dodatek dodatkowy) .20,21 Ten algorytm poprzednio wykazywał bardzo silną zgodność z niezależnymi recenzjami w badaniu fazy 2. 9 Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas do progresji choroby w analizie czas do zdarzenia, ogólny wskaźnik odpowiedzi, szybkość bardzo dobrej częściowej odpowiedzi lub lepszy (obejmujący bardzo dobre częściowe, kompletne i ścisłe pełne odpowiedzi), wskaźnik całkowitej odpowiedzi lub lepszy (obejmujący pełne i ścisłe kompletne odpowiedzi), odsetki pacjentów z wynikami poniżej progu minimalnej rezydualnej choroby, czas do odpowiedzi, czas trwania odpowiedzi i całkowite przeżycie. Oceny choroby (krew i 24-godzinne wartości moczu) wykonywano co 28 dni (w 3-dniowym oknie przed i po) przez centralne laboratorium przez 18 miesięcy i co drugi cykl aż do progresji.
Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne mogą zakłócać ocenę całkowitych odpowiedzi, ponieważ kryterium wymaga negatywnej immunofiksacji dla białka monoklonalnego w surowicy i moczu. [22] W przypadku pacjentów z podejrzewaną interferencją z leczonego przeciwciała, przeprowadzono w tym czasie specyficzny dla daratumumaba test immunofiksacji odruchu elektroforezy. Podejrzewa się całkowitą odpowiedź.23 Minimalny status choroby resztkowej oceniano za pomocą testu sekwencjonowania nowej generacji szpiku kostnego uzyskanego od pacjentów, u których wystąpiła całkowita odpowiedź (patrz Dodatek dodatkowy).
Oceny bezpieczeństwa obejmowały ocenę zdarzeń niepożądanych, kliniczne testy laboratoryjne, elektrokardiogramy, parametry życiowe i badania fizykalne
[przypisy: kovmed, przychodnia batorego nowy sącz, rutinacol ]

Powiązane tematy z artykułem: kovmed przychodnia batorego nowy sącz rutinacol