Fenotypowa heterogeniczność zaburzeń genomicznych i rzadkich wariantów liczby kopii AD 4

Rozważaliśmy dodatkowe 502 warianty, które mają być zatwierdzone, ponieważ rodzic nosił ten sam wariant (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Otrzymaliśmy kontrole z próbek uzyskanych od 8329 osób, które poddano badaniom przesiewowym w kierunku jawnych zaburzeń neurologicznych w wielu badaniach.22 Skoncentrowaliśmy się na 2312 dzieciach, które zdecydowały się na z 72 wariantów numerów kopii pierwotnej. Obejmowały one 23 duże, rzadkie, patogenne warianty liczby kopii, które wcześniej wiązały się z typową konstelacją cech klinicznych (zaburzenia syndromiczne), 40 rzadkich wariantów liczby kopii, które wcześniej wiązały się z heterogenicznością fenotypową, 20,22 i 9 duże , rzadkie warianty liczby kopii o niepewnym znaczeniu patogenicznym (ryc. S5 i S6 w dodatku uzupełniającym). Te 72 warianty liczby kopii (39 usunięć i 33 wzajemne duplikacje) zostały zmapowane do 39 odrębnych regionów genomowych i były powiązane z cechami klinicznymi obejmującymi różne układy narządów, w tym opóźnienie rozwoju lub niepełnosprawność intelektualną, autyzm, nieprawidłowości serca, deficyty mowy, cechy twarzoczaszki i inne wcześniej zdefiniowane wady wrodzone.22
Analiza danych rodzicielskich
Rysunek 1. Rysunek 1. Wzór dziedziczenia wariantów liczby kopii i częstotliwość wariantów drugiej lokalizacji związanych z zaburzeniem genomicznym. W panelu A histogram pokazuje wzór dziedziczenia wariantów liczby kopii. Podano informacje o dziedziczeniu dla co najmniej 5 dzieci. Gwiazdki oznaczają liczbę dzieci, dla których dostępne są dane rodziców: jedna gwiazdka, 5 do 10 dzieci; dwie gwiazdki, od 11 do 20 dzieci; i trzy gwiazdki, więcej niż 20 dzieci. Większość odmian liczby kopii, które wiązały się z zaburzeniami syndromicznymi, pojawiły się de novo, podczas gdy ostatnio odkryte warianty związane ze zmiennymi fenotypami były wysoce dziedziczone. (Kompletna lista informacji o dziedziczeniu dla wszystkich 72 wariantów zawartych w tym badaniu znajduje się w tabeli S12 w dodatkowym dodatku.) AS oznacza zespół Angelmana i zespół PWS Pradera-Williego. W panelu B histogram pokazuje częstość występowania dużych wtórnych wariantów liczby kopii w reprezentatywnym zestawie wariantów związanych z zaburzeniami genomu w próbkach uzyskanych od 32 587 dzieci z opóźnieniem rozwojowym lub wadami wrodzonymi. Wyniki są wyświetlane w kolejności malejącej częstotliwości wariantów drugiej witryny. Częstotliwości innego dużego wariantu spośród kontrolnych (uwarunkowanych delecjami lub powieleniami> 500 kb) i 2 dużych wariantów (> 500 kb) w ogólnej populacji kontrolnej (bezwarunkowej) zaznaczono czarnymi pasami. Gwiazdka oznacza znaczące wzbogacenie w porównaniu z kontrolami, które usunęły lub powielono wariant z pierwszego miejsca
[patrz też: tyrozynemia, kovmed, coaxil ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: coaxil ulotka kovmed tyrozynemia