Fenotypowa heterogeniczność zaburzeń genomicznych i rzadkich wariantów liczby kopii AD 9

Nasze dane sugerują, że na częstość występowania każdego typu wariantu wpływa w różnym zakresie częstość mutacji de novo oraz prawdopodobieństwo przeniesienia wariantu na potomstwo. Kliniczny efekt dodatkowych wariantów
Aby zrozumieć wpływ dodatkowych wariantów liczby kopii, zbadaliśmy zgłoszone historie przypadków klinicznych15,21,32,2,33 i podjęliśmy próbę zebrania dodatkowych informacji klinicznych na 161 dzieciach z co najmniej jednym dużym wariantem (96 dzieci z pierwotnym wariantem i 65 z wiele dużych wariantów). Jakościowa ponowna ocena kliniczna tych próbek potwierdziła, że wśród dzieci z tym samym zaburzeniem genomicznym, u tych z wieloma wariantami występowały deficyty w więcej domenach niż te z jednym wariantem (Tabela S13 w Dodatku Uzupełniającym). Aby ocenić to za pomocą bardziej obiektywnych kryteriów, skupiliśmy się na trzech wariantach wykazujących związek z najbardziej zmiennymi fenotypowo zmiennymi i przyjęliśmy system punktacji oparty na liście kontrolnej cech klinicznych opisanych dla subtelomerycznych34 i zrównoważonych rearanżacji chromosomowych de novo35 (tabele S14 i S15 w Dodatku Uzupełniającym). Ta lista kontrolna zawiera jawne cechy kliniczne, które są dostrzegalne podczas oceny pacjenta, oceniane w skali od (kilka cech) do 14 (wiele cech), a zatem wychwytuje dodatkowe fenotypy, chociaż ciężkość jakiejkolwiek konkretnej cechy klinicznej nie jest mierzona. Następujące cechy kliniczne zostały dodane do listy w celu uwzględnienia zakresu niejednorodności fenotypowej obserwowanej w przypadku niektórych z tych wariantów: cechy neuropsychiatryczne, takie jak autyzm, schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zachowania agresywne i zaburzenia snu; epilepsja lub drgawki; i konkretne wady narządów.
Rysunek 3. Rysunek 3. Odmiany fenotypowe związane z dodatkowymi dużymi wariantami liczby kopii. Panel A pokazuje wyniki fenotypowe dla czterech wariantów liczby kopii występujące u dzieci z opóźnieniem rozwojowym, w zależności od tego, czy miały jeden wariant (1 trafienie) czy dodatkowy duży wariant (2 trafienia). Wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 14, przy czym wyższe wyniki wskazują na dużą heterogeniczność fenotypową. (Szczegóły dotyczące systemu punktacji podano w tabelach S13 i S14 w dodatkowym dodatku.) Wyniki fenotypowe dla dzieci z wieloma dużymi wariantami były konsekwentnie wyższe niż dla dzieci z jednym wariantem, co wskazuje na zwiększoną częstość występowania dodatkowych cech tego zaburzenia. Liczba dzieci z każdym wariantem była następująca: delecja 1q21.1 (GJA8): 54 z pojedynczym wariantem i 10 z dwoma dużymi wariantami; Usunięcie 16p11.2 (TBX6): 16 z pojedynczym wariantem i 13 z dwoma dużymi wariantami; Duplikacja 16p11.2 (TBX6): 10 z jednym wariantem i 8 z dwoma dużymi wariantami; oraz delecja 16p12.1 (CDR2): 16 z pojedynczym wariantem i 7 z dwoma dużymi wariantami
[więcej w: elmadent, cyclo3fort opinie, gameta rzgow ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclo3fort opinie elmadent gameta rzgow