Immunoterapia doustna w leczeniu alergii na jaja u dzieci AD 5

Wszystkie wyniki kliniczne oceniano za pomocą analizy zamiaru leczenia. Szybkość utrzymującej się niereaktywności testowano za pomocą testu Barnarda i obliczono dokładny przedział ufności dla różnicy między odsetkami odpowiedzi w grupie. Test sumy rang Wilcoxona wykorzystano do oceny różnic między grupami w zmianach w stosunku do wartości wyjściowych w testach skórnych (rozmiar wheala) i poziomach immunoglobulin. Aktywacja bazofilów i poziomy immunoglobulin zostały ocenione w modelach powtarzalnych pomiarów, z wartością bazową jako współzmienną i niestrukturalizowaną kowariancją wewnątrz osoby. Regresja logistyczna została wykorzystana do oceny powiązania wybranych zmiennych immunologicznych z wynikami klinicznymi. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i oprogramowania StatXact, wersja 6 (oprogramowanie Cytel). Wyniki
Uczestnicy badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa i odpowiedzi dawkowania, według grupy analitycznej. W sumie 55 uczestników (11 na instytucję), z medianą wieku 7 lat, zostało zapisanych; 15 otrzymało placebo i 40 doustną immunoterapię z jajeczkiem (Figura i Tabela 1). Spośród tych uczestników 91% zgłosiło co najmniej jedną dodatkową alergię pokarmową.
Ocena odpowiedzi klinicznych
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki sukcesu w przypadku doustnego testu żywności. Żadne z piętnastu dzieci, które otrzymywały placebo i 22 z 40 (55%), które otrzymywały doustną immunoterapię, przeszło doustne prowokacyjne badanie prowokacyjne 5 g białego jajka w proszku po 10 miesiącach (95% przedział ufności dla różnicy w odsetku odpowiedzi, 30 do 71%, P <0,001) (tabela 2). Sześcioro dzieci z grupy otrzymującej doustną immunoterapię spożyło skumulowaną dawkę 5 g, ale w ostatniej dawce wystąpiły klinicznie znaczące objawy alergiczne, a wyzwanie uznano za niepowodzenie u tych dzieci. Spośród 22 dzieci, które przeszły, 14 nie miało żadnych objawów, 7 miało łagodne objawy, które ustąpiły bez leczenia, a miał umiarkowane objawy (dyskomfort w gardle) przy czwartej dawce, która ustąpiła bez leczenia. Mediana skumulowanej dawki z powodzeniem spożywanej podczas doustnego testu prowokacji pokarmowej po 10 miesiącach wynosiła 5,00 g (zakres od 0,25 do 5,00) w grupie otrzymującej doustne leczenie immunologiczne w porównaniu z 0,05 g (zakres od 0,00 do 2,75) w grupie placebo (p <0,001).
Jedno dziecko, które otrzymywało placebo, miało poziom przeciwciał IgE swoisty dla jaj mniejszy niż 2 kU na litr i przeszło doustne prowokacyjne badanie prowokacyjne 10 g jaja kurzego w proszku w 22 miesiącu; dziecko nie przeszło tego wyzwania. Po 22 miesiącach 30 z 40 dzieci (75%) w grupie doustnej immunoterapii przeszło doustne badanie prowokacyjne 10 g proszku jajo-białego (Tabela 2). Liczba dzieci z grupy doustnej immunoterapii, które przeszły doustne prowokacje pokarmowe wzrosła po 10 miesiącach, mimo że dawka prowokacyjna była dwukrotnie wyższa w 22 miesiącu
[patrz też: medikarte, rigid collodion gdzie kupić, encopirin ]

Powiązane tematy z artykułem: encopirin medikarte rigid collodion gdzie kupić