Immunoterapia doustna w leczeniu alergii na jaja u dzieci AD 6

Mediana skumulowanej dawki, którą z powodzeniem spożywały dzieci z grupy doustnej immunoterapii podczas doustnego testu prowokacji pokarmowej po 22 miesiącach wynosiła 10,0 g (zakres od 1,5 do 10,0). Spośród 30 dzieci, które przeszły 22-miesięczne prowokacje pokarmowe, 29 poddano doustnemu prowokacji pokarmem po 24 miesiącach, a 11 przeszło. Tak więc, zgodnie z analizą zamiaru leczenia, 11 z 40 dzieci (28%) w grupie doustnej immunoterapii przeszło doustne prowokacje pokarmowe po 24 miesiącach (P = 0,03, w porównaniu z placebo) (Tabela 2). Spośród 18 dzieci, które przeszły to wyzwanie i nie przeszły, 5 spożyło dawkę 7,5 g, 3 dawki 3,5 g, 5 dawkę 1,5 g, 4 dawki 0,5 g i dawkę 0,1 g. Ponieważ żadne dziecko, które otrzymywało placebo, nie przeszło doustnego testu prowokacji pokarmowej po 22 miesiącach, żadna z nich nie mogła przejść testu prowokacji po 24 miesiącach; żadne z dzieci w grupie placebo nie spotkało się z pierwotnym punktem końcowym.
Z 22 dzieci, które odczuły nadwrażliwość po 10 miesiącach, 9 (41%) przeszło doustne prowokacje pokarmowe po 24 miesiącach, w porównaniu z 2 z 18 dzieci (11%), które nie odczuły nadwrażliwości (P = 0,07). W grupie doustnej immunoterapii 9 z 18 dzieci (50%), które osiągnęły dawkę podtrzymującą 2 g przed upływem 10 miesięcy, przeszło badanie po 24 miesiącach, w porównaniu z 2 z 22 (9%), którzy nie osiągnęli 2-g dawka przed 10 miesiącami (p = 0,006).
W grupie dzieci, które spożywały jaja ad libitum, nie zgłaszano działań niepożądanych po 30 miesiącach (11 dzieci) lub po 36 miesiącach (10 dzieci). Jeden uczestnik stracił czas na obserwację po 30 miesiącach.
Korelaty immunologiczne
Tabela 3. Tabela 3. Mediana poziomów markerów immunologicznych w grupie doustnej immunoterapii, zgodnie z odpowiedziami na wyzwania związane z trzema pokarmami jamy ustnej. Wyjściowy wiek, płeć i maksymalna dawka pierwszego dnia nie wskazywały na utrzymującą się brak reakcji. Oceniono kilka a priori, zmienne immunologiczne zdefiniowane w protokole, aby zidentyfikować korelacje udanych wyników klinicznych w czasie (Tabela 3).
Średni poziom przeciwciał IgG4 swoistych dla jaj w wieku 10 miesięcy był wyższy u dzieci, które odczuwały nadwrażliwość w ciągu 10 miesięcy (P = 0,007), dzieci odczulone w 22 miesiącu (P = 0,005) oraz u tych, u których utrzymywała się niewydolność po 24 miesiącach (P = 0,02) w porównaniu z dziećmi, które nie przeszły doustnego testu prowokacji pokarmowej w tych punktach czasowych (Tabela 3 i Rys. S1 w Dodatku Uzupełniającym). Podobne korelacje stwierdzono dla zmian od linii podstawowej w poziomach przeciwciał IgG4 specyficznych dla komórek jajowych (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Analiza regresji logistycznej potwierdziła te korelacje, wskazując, że poziomy przeciwciał IgG4 specyficzne dla jaj po 10 miesiącach korelują z desensytyzacją po 10 miesiącach, a także przewidują desensytyzację po 22 miesiącach i utrzymującą się niewrażliwość w ciągu 24 miesięcy.
Po 10 miesiącach poziomy przeciwciał IgE swoistych wobec przeciwciał IgE i aktywacji granulocytów zasadochłonnych były niższe u dzieci, które z sukcesem odczulano po 22 miesiącach, niż u tych, które nie były (odpowiednio P = 0,02 i P = 0,04).
[podobne: colchicum dispert dawkowanie, plusssz amino tabs, gameta rzgow ]

Powiązane tematy z artykułem: colchicum dispert dawkowanie gameta rzgow plusssz amino tabs