Interferon Alfa-2a w porównaniu z konwencjonalną chemioterapią w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej czesc 4

Od ósmego miesiąca od 68 do 87 procent wszystkich pacjentów z ryzykiem (niezależnie od grupy leczonej) wykazywało odpowiedź hematologiczną. Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedź karyotypiczna. Odsetek i stopień odpowiedzi kariotypowych zmieniał się w czasie, albo z powodu fluktuacji rzeczywistego stopnia odpowiedzi, albo z powodu braku danych dotyczących kariotypów. Dlatego, dla lepszego porównania, pacjenci zostali zgrupowani zgodnie z najlepszą odpowiedzią (Tabela 2). Pełne, główne i drugorzędne odpowiedzi kariotypowe zawsze były częstsze w grupie interferonu niż w grupie konwencjonalnej chemioterapii, ale wskaźnik minimalnych odpowiedzi był prawie równy w grupach.
Przeżycie i postęp choroby
Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie pacjentów z CML leczonych interferonem Alfa-2a lub konwencjonalną chemioterapią (hydroksymocznik lub busulfan). Wszystkich 322 pacjentów losowo przydzielonych do leczenia jest reprezentowanych, bez względu na jakiekolwiek naruszenie protokołu lub przyczynę śmierci. Dane dotyczące 36 pacjentów, u których wykonano przeszczep szpiku allogenicznego w pierwszej fazie przewlekłej, poddano cenzurze na dzień przeszczepu. (Wartość P została określona przez test log-rank.).
Mediana przeżycia wszystkich 218 pacjentów w grupie otrzymującej interferon została osiągnięta po sześciu latach. Mediana przeżycia wszystkich 104 pacjentów w grupie chemioterapii konwencjonalnej wynosiła 52 miesiące, a ich 6-letnie przeżycie wyniosło 29% (przedział ufności 95%, 17 do 41%) (ryc. 1). Różnice te były znaczące (P = 0,002). W przypadku stratyfikacji pacjentów według grupy ryzyka mediana przeżycia osób z niskim lub pośrednim ryzykiem była istotnie dłuższa, jeśli otrzymywali oni interferon alfa-2a, niż gdyby otrzymywali konwencjonalną chemioterapię (> 72 vs. 64 miesiące, p = 0,05 ); mediana przeżycia pacjentów z grupy wysokiego ryzyka była znacznie dłuższa, jeśli otrzymali interferon (54 vs. 38 miesięcy, P = 0,01). Wszystkie zgony wystąpiły w fazie przyspieszonej lub blastycznej, z wyjątkiem 12 pacjentów (8 otrzymujących interferon i 4, którym podawano konwencjonalną chemioterapię), którzy zmarli podczas pierwszej fazy przewlekłej i 3 pacjentów, których fazy choroby w chwili śmierci nie można było zidentyfikować.
Ryc. 2. Ryc. 2. Stopień zaawansowania choroby do fazy przyspieszonej lub blastycznej według grupy leczenia. Wszyscy 322 pacjenci byli reprezentowani, bez względu na jakiekolwiek naruszenie protokołu. Dane dotyczące 36 pacjentów, u których wykonano przeszczep szpiku allogenicznego w pierwszej fazie przewlekłej, zostały poddane cenzurze na dzień przeszczepu; Dane dotyczące 12 pacjentów zmarłych w pierwszej fazie przewlekłej i 3 osób zmarłych w nieokreślonej fazie zostały ocenzurowane od daty śmierci. (Wartość P została określona przez test log-rank.).
Skumulowaną szybkość progresji od fazy przewlekłej do fazy przyspieszonej lub blastycznej pokazano na rycinie 2. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła ponad 72 miesiące w grupie interferonu i 45 miesięcy w grupie otrzymującej chemioterapię (P <0,001).
Odstawienie i dostosowanie leczenia
Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny zatrzymania leczenia przydzielonego podczas losowania. Główne przyczyny przerwania leczenia wymieniono w Tabeli 3. Grupy leczenia były zrównoważone w odniesieniu do tych powodów, z wyjątkiem reakcji toksycznych i działań niepożądanych, które doprowadziły 16 procent pacjentów otrzymujących interferon alfa-2a do zaprzestania leczenia, w porównaniu z żadnymi tych, którym podano konwencjonalną chemioterapię
[hasła pokrewne: gameta rzgow, kovmed, przychodnia batorego nowy sącz ]

Powiązane tematy z artykułem: gameta rzgow kovmed przychodnia batorego nowy sącz