Mutacje w genie dejodynazy nukleotydowej i niedoczynności tarczycy ad 5

W zgodzie z naturą nitroreduktazy białka DEHAL1, transfekowane komórki typu dzikiego wykazywały wzrost szybkości deji-tacji monojodotyrozyny, który był zależny od stężenia mononukleotydu flawiny (Figura 2C). Przeciwnie, mutanty Arg101Trp i Phe105-Ile106Leu nie wykazywały odpowiedzi, a częściowy wzrost zaobserwowano dla Ile116Thr przy maksymalnej indukcji przez czynnik 7 przy 0,5 mM mononukleotydu flawiny (Figura 2C). Przeanalizowaliśmy także obfitość białek mutantów w porównaniu z dzikim typem DEHAL1 w 24-godzinnych transfekowanych komórkach. Jak wykryto przez przeciwciało przeciwko epitopom na końcu karboksylowym DEHAL1, mutanty Arg101Trp i Phe105-Ile106Leu wykazywały poziomy białka podobne do poziomów dla DEHAL1 typu dzikiego, podczas gdy sygnał białkowy dla Ile116Thr był zmniejszony o współczynnik około 10 (Figura 2D). . Wobec braku istotnych różnic pomiędzy informacyjnymi poziomami RNA dla alleli typu dzikiego i Ile116Thr w półilościowych eksperymentach PCR z odwrotną transkryptazą, odkrycie to sugeruje przyspieszoną degradację białka mutanta Ile116Thr (Figura 2 Dodatku Aneks).
Na koniec zbadaliśmy wpływ wprowadzenia różnych aminokwasów o zróżnicowanych profilach hydropatycznych, wielkości i cechach strukturalnych na dejonizację substratu w trzech zmutowanych miejscach znalezionych u pacjentów. Zastąpienie podstawowej argininy w pozycji 101 przez małą i obojętną alaninę wykazywało taki sam szkodliwy wpływ jak oryginalna mutacja Arg101Trp (0,9% deji-tacji monojodotyrozyny) (Figura 2E). Przeciwnie, wprowadzenie histydyny w tej pozycji, aminokwasu bardziej podobnego do argininy typu dzikiego i jej wielkości, częściowo uratowało aktywność (15%). Podobnie, wprowadzenie niepolarnej waliny w pozycji 116, hydrofobowego aminokwasu podobnego do naturalnej izoleucyny w tej pozycji, całkowicie odzyskało normalną aktywność dejodynazy DEHAL1 (Figura 2E). Jednak nawet gdy utrata aromatycznej fenyloalaniny w pozycji 105 wydawała się najbardziej istotną zmianą w mutacji Phe105-Ile106Leu, wykazaliśmy, że wprowadzenie tyrozyny (aromatycznej) lub alaniny (niearomatycznej) w pozycji 105 nie spowodowało żadnego zmniejszenia enzymu DEHAL1. aktywność (rysunek 2E). Te wyniki sugerują, że silne zmiany w hydrofobowości są zaangażowane w patogenny efekt dwóch mutacji missense, nawet jeśli nie są one niezbędne w inaktywacji DEHAL1 przez delecję trzech par zasad.
Dyskusja
Przebadaliśmy czterech pacjentów z niedoczynnością tarczycy z cechami biochemicznymi lub historią kliniczną sugerującą defekt deodyinazy jodotyrozyny dla mutacji w DEHAL1. Zidentyfikowaliśmy trzy różne mutacje w eksonie 2; mutacje te były w bliskim sąsiedztwie siebie i były zlokalizowane w obrębie nitroreduktazy, domeny katalitycznej białka. Mutacje dramatycznie zakłócają zdolność DEHAL1 do dejifikacji każdego z jego naturalnych substratów, monojodotyrozyny i dijodotyrozyny.
Pacjenci wykazywali uderzającą zmienność fenotypową w odniesieniu do czasu ekspresji choroby. Mimo że niedoczynność tarczycy występowała już w okresie niemowlęcym w Pacjentach 1, 2 i 3, co oceniono zarówno na podstawie danych klinicznych, jak i widocznych deficytów intelektualnych u dwóch pacjentów, kliniczna choroba pojawiła się znacznie później w dzieciństwie u Pacjenta 4.
[więcej w: rutinacol, rigid collodion gdzie kupić, przychodnia kolejowa szczecinek ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia kolejowa szczecinek rigid collodion gdzie kupić rutinacol