Niedobór kinazy pirogronianowej i malaria

Malaria spowodowana przez Plasmodium falciparum jest znaczącym globalnym problemem zdrowotnym. Charakterystyka genetyczna gospodarza ma wpływ na nasilenie choroby i ostateczny wynik infekcji, a istnieją dowody na koewolucję pasożyta zarodźca u jego gospodarza. U ludzi niedobór kinazy pirogronianowej jest drugim najpowszechniejszym zaburzeniem enzymów erytrocytów. Tutaj pokazujemy, że niedobór kinazy pirogronianowej zapewnia ochronę przed infekcją i replikacją P. falciparum w ludzkich erytrocytach, zwiększając prawdopodobieństwo, że zmutowane allele kinazy pirogronianowej mogą zapewnić przewagę chroniczną przed malarią w ludzkich populacjach w obszarach, gdzie choroba jest endemiczna.
Wprowadzenie
Malaria jest ważną chorobą pasożytniczą u ludzi, powodującą około 500 milionów przypadków klinicznych i ponad milion zgonów rocznie.1 Kontrola choroby była hamowana przez lekooporność u pasożytów zarodźca i brak skutecznej szczepionki.2,3 Lepiej zrozumienie patogenezy malarii, w tym identyfikacja wrodzonych lub adaptacyjnych mechanizmów obronnych gospodarza przeciwko pasożytom we krwi, może zapewnić nowe cele w zakresie interwencji w tej chorobie. Takie mechanizmy mogą przejawiać się jako genetyczne uwarunkowania podatności na choroby endemiczne i podczas epidemii oraz jako zmiany w zależności od szczepu mysich modeli infekcji eksperymentalnych.4-7
Badania genetyczne dotyczące podatności na malarię w modelu mysim dla stadium erytroidalnego choroby, z wykorzystaniem infekcji P. chabaudi, zlokalizowały wiele głównych loci wpływających na stopień replikacji pasożyta u szczytu infekcji. Rekombinowane, kongeniczne szczepy myszy AcB55 i AcB61 są bardzo odporne na zakażenie P. chabaudi; oporność w tych szczepach segreguje jako recesywna monogenna cecha spowodowana przez mutację (Ile90Asn) w genie kinazy pirogronianowej (Pklr) .8,9 Celem tego badania było ustalenie, czy niedobór kinazy pirogronianowej chroni ludzi przed malarią i do wyjaśnienia podstawie molekularnej przypuszczalnego efektu ochronnego.
Kinazy pirogronianowe katalizują etap ograniczający szybkość glikolizy, przekształcając fosfoenolopirogronian w pirogronian z wytworzeniem jednej cząsteczki ATP. W przypadku braku mitochondriów (których brakuje w dojrzałych erytrocytach), enzym ma kluczowe znaczenie dla produkcji energii. Niedobór kinazy pirogronianowej jest najczęstszą nieprawidłowością szlaku glikolitycznego i wraz z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) jest najczęstszą przyczyną niedrobnokomórkowej niedokrwistości hemolitycznej. Niedobór kinazy pirogronianowej jest dziedziczony jako autosomalna recesywna cecha i jest spowodowany przez mutacje powodujące utratę funkcji w PKLR. Częstość występowania homozygotycznego niedoboru kinazy pirogronianowej szacuje się na przypadek na 20 000 osób; opisano ponad 158 mutacji.10,11
Metody
Przedmioty
Od stycznia 2006 r. Do czerwca 2007 r. Osoby biorące udział w przychodniach hematologicznych w Toronto General Hospital i szpitalu dla chorych dzieci, u których stwierdzono niedobór kinazy pirogronianowej na podstawie obrazu klinicznego i wyników testu enzymatycznego, kwalifikują się do badanie
[podobne: rigid collodion gdzie kupić, loxon 2 procent, gameta rzgow ]

Powiązane tematy z artykułem: gameta rzgow loxon 2 procent rigid collodion gdzie kupić