Zastosowanie w domu zautomatyzowanych zewnętrznych defibrylatorów do nagłego zatrzymania krążenia ad

Obie firmy zapewniły również finansowanie spotkań badawczych. Sponsorzy korporacyjni nie mieli żadnej roli w projektowaniu procesu, gromadzeniu lub analizie danych, pisaniu manuskryptu ani decyzji o opublikowaniu wyników. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym uczestniczącym ośrodku i zostało przeprowadzone z nadzorem wyznaczonej przez NHLBI Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa. Pacjenci
Pacjenci, u których stan zdrowia był stabilny i którzy mieli wcześniejszy zawał serca z załamkiem Q lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q, zostali wybrani do rejestracji, ponieważ tacy pacjenci reprezentują spore grupy, o których wiadomo, że mają zwiększone ryzyko nagłego zatrzymania krążenia.13- 15 Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli byli kandydatami do wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora, zgodnie z opublikowanymi wytycznymi.16-19 Współczesna oparta na dowodach terapia lekowa po zawale mięśnia sercowego była zachętą dla wszystkich pacjentów. Pacjenci byli zobowiązani do posiadania współmałżonka lub towarzysza, którzy chcieli i byli w stanie wezwać pomoc z pogotowia medycznego, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR) i skorzystać z AED. Wykluczono pacjentów z wszczepialnym defibrylatorem kardiowertera z własnym AED lub z poleceniem nie czynić reanimacji . Pisemną świadomą zgodę udzielili wszyscy pacjenci, ich małżonkowie lub towarzysze.
Przypisania grupowe
Pacjenci, którzy otrzymali konwencjonalny trening w celu zareagowania na zatrzymanie krążenia zostali losowo przydzieleni w równych proporcjach, aby otrzymać AED do użytku domowego lub bez AED. Randomizację przeprowadzono przy użyciu permutowanych bloków, stratyfikowanych według centrum klinicznego.
Celem grupy kontrolnej po nagłym zatrzymaniu krążenia był natychmiastowy telefoniczny wniosek o pomoc ze strony służb ratunkowych i szybkie rozpoczęcie resuscytacji, zgodnie z opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi podstawowego wsparcia życia.20 Pacjenci i ich współmałżonkowie lub towarzysze w grupie kontrolnej otrzymali wideo, specjalnie opracowane, aby pouczyć świeckich o tym, jak wezwać pomoc i wykonać CPR.21
Celem w grupie AED było najpierw użycie AED, zgodnie z opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi stosowania AED.22 AED, który został wybrany do tej próby, Home HeartStart (Philips), jest jedynym urządzeniem zatwierdzonym przez Food and Drug Administration do użytku domowego. Małżonkowie lub towarzysze zostali poinstruowani, aby wezwać służby ratownictwa medycznego i wykonać RKO, tak jak w grupie kontrolnej. Jednak w grupie AED małżonkowie lub towarzysze złożyli wezwanie do pomocy i wykonali CPR po zastosowaniu AED. Jeżeli dwóch lub więcej ratowników było obecnych, wezwanie do nagłych usług medycznych miało się odbyć jednocześnie z użyciem AED. Pacjenci z grupy AED otrzymali film, który został specjalnie opracowany w celu edukowania osób świecących o tym, jak korzystać z AED, wezwać pomoc i wykonać CPR.21 Pacjentom i ich współmałżonkom lub towarzyszom doradzono, aby trzymali AED w widocznym miejscu w domu w celu ułatwienia dostępu i regularnego wizualnego potwierdzenia gotowości AED.
Szkolenie i działania następcze
W obu grupach badawczych wykorzystano szkolenia wideo w celu ujednolicenia instrukcji i ułatwienia szkolenia odświeżającego w odstępach 3-miesięcznych
[patrz też: rutinacol, rigid collodion gdzie kupić, przychodnia mieszko świdnica ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia mieszko świdnica rigid collodion gdzie kupić rutinacol